ПОЛОЖЕННЯ наукового товариства «Пошук»

ПОЛОЖЕННЯ

наукового товариства «Пошук»

Черкаської гімназії № 31

І. Загальні положення

Наукове товариство «Пошук» –  добровільна учнівська організація, яка забезпечує їхній інтелектуальний і духовний розвиток, сприяє розширенню наукового світогляду, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залученню школярів до науково-дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності під керівництвом педагогів та інших наукових керівників й сприяє самовизначенню в майбутній професії.

ІІ. Основна мета і принципи діяльності

Метою  наукового товариства гімназистів є:

• Виявлення, підтримка та розвиток творчих здібностей учнів закладу;

• Створення умов для максимального розкриття здібностей та творчого самовдосконалення учнів;

• Розвиток цілеспрямованості, самостійності, відповідальності, творчої активності та свідомого ставлення до розумової праці;

• Становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватної самооцінки своєї науково-дослідницької діяльності;

• Формування  умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, методами обробки наукової інформації.

• Прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному самовизначенню молоді.

Наукове товариство «Пошук» має право на представлення  кращих учнівських наукових робіт на І-ІІІ етапах  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Черкаському територіальному відділенні МАН та на Всеукраїнському конкурсі-захисті наукових робіт.

До участі у І етапі рекомендуються учні-переможці (як виняток – призери) шкільного етапу. Працюючи над дослідженнями, учні  дотримуються рекомендацій Міністерства освіти і науки України про вимоги до написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт.

ІІІ. Структура наукового товариства і органи управління

Управління діяльністю наукового товариства здійснюється його засновником  Черкаською  гімназією № 31. Безпосереднє керівництво Наукового товариства «Пошук»  здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи,  який відповідає за науково-дослідну діяльність закладу або інша особа, визначена установчими зборами учасників навчально-виховного процесу. Керівник призначається терміном на один рік. Призначення та звільнення керівника Наукового товариства «Пошук», керівників секцій здійснюється на загальних зборах учнів-членів наукового товариства, керівників секцій та вчителів, які є науковими керівниками. Загальні збори учасників навчально-виховного процесу відбуваються один раз на рік у вересні кожного навчального року. На зборах керівник Наукового товариства «Пошук», керівники наукових секцій звітують про роботу за минулий рік та планують роботу на новий навчальний рік.

Наукове  товариство «Пошук» має такі відділення:

1.     Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства.

Секції: українська література, світова література, фольклористика, мистецтвознавство.

2.     Мовознавства.

Секції: українська мова, англійська мова, французька мова.

3.     Історії та правознавства.

Секції: історія України, філософія, правознавство.

4.     Наук про Землю

Секції: географія та ландшафтознавство.

5.     Комп’ютерних наук.

Секції: комп’ютерні системи та мережі, безпека інформаційних та телекомунікаційних систем, технології програмування, інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту, Internet-технології та WEB дизайн.

6.     Математики.

Секції: математика.

7.     Економіки.

Секції: економічна теорія та історія економічної думки, мікроекономіка та макроекономіка, фінанси, грошовий обіг і кредит

8.     Хімії та біології.

Секції: хімія, психологія.

ІV. Зміст роботи товариства

Учні 8-11 класів  обирають наукову секцію, у якій бажають працювати, та визначають тему роботи із переліку тем, запропонованих вчителями для дослідження. Науковим керівником може бути учитель-предметник або науковець, який надає учню необхідні консультації. Наукові керівники самостійно добирають підручники, навчальні посібники, методично-наукову літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечити якісну реалізацію головних завдань, визначених Положенням.

Наукова робота є важливою та ефективною формою самостійного навчання учнів.

Метою написання наукової роботи є:

· систематизація, поглиблення і закріплення знань з обраної теми;

·  вироблення і розвиток навичок проведення дослідницької роботи;

·  удосконалення навичок роботи з текстами художніх творів,  документами, довідниковою та спеціальною літературою;

·  розвиток умінь, що допомагають узагальнювати різноманітний матеріал, робити висновки, правильно оформлювати роботу згідно вимог.

Після написання  робіт учні  захищають свої наукові дослідження перед однокласниками і своїми науковими керівниками. Кожна наукова секція визначає кращі роботи. Усі учні-переможці нагороджуються пам’ятними грамотами, подяками. Учні, які написали найкращі наукові роботи з відповідних напрямів діяльності за рекомендацією вчителів-наукових керівників мають право на представлення та захист  своєї роботи на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Черкаському територіальному відділенні МАН.

V. Члени  наукового товариства «Пошук»,  їх права і обов’язки.

Членами товариства можуть бути учні  8 – 11 класів.

Наставники здійснюють координаційну, методичну роботу.

До наставників відносяться вчителі-предметники.

Усі члени шкільного наукового товариства мають право:

•  брати участь в заходах товариства;

•  входити до складу інших громадських і наукових об’єднань.

 Усі члени наукового товариства зобов’язані:

•  дотримуватися вимог Положення;

•  розвивати свої знання, вміння, навички та здібності;

•  братити участь в інтелектуальних конкурсах, інтернет-проектах, олімпіадах, науково-дослідницькій роботі.

VІ.  Напрямки роботи наукового товариства

1. Науково-дослідницька робота.

2. Співпраця з Черкаською обласною  Малою  академією наук.

3. Участь в міжнародних і Всеукраїнських наукових і культурних проектах.

4. Участь в інтелектуальних  конкурсах  «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Бобер»,  Міжнародному конкурсі знаців української мови                           ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, конкурси з  іноземних мов.

5. Організація і проведення науково-практичних конференцій:

• з суспільно-гуманітарних дисциплін;

• з природничо-математичних дисциплін.

6. Організація і проведення шкільних інтелектуальних конкурсів, брейн-рингів, вікторин.

VІ.  Педагогічний колектив і рада наукового товариства

Педагогічний колектив надає допомогу шкільному науковому товариству «Пошук»  в організації роботи, підтримує творчо обдарованих учнів, надає методичну і фахову допомогу, розвиває активну громадську позицію та ініціативу учнів, їхні творчі здібності.

VІІ. Фінансово-господарська діяльність Наукове товариство гімназистів організовує свою основну діяльність на матеріально-технічній базі Черкаської  гімназії № 31.

PDF